2021, മേയ് 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സ്വരക്കൂട്

*അ* യെന്നക്ഷരം കൂടുതൽ 
മിഴിവെന്നമ്മ പറയുന്നെപ്പോഴും. 
''*ആ* വോ, എന്തെന്നെനിക്കറിയില്ല'' 
-അച്ഛന് ജോലിത്തിരക്കത്രേ...! 
*ഇ* യാണഴകിലിരിക്കും സ്വരമത്
*ഈ* ണത്തിലെന്നിളയമ്മ!
*ഉ* വാണെന്നും ഉയിരുള്ളക്ഷരം-
*ഊ* റ്റം കൊണ്ടെന്നമ്മാവൻ! 
*ഋ* തുക്കൾ, ആറും പോലെന്തുണ്ട് 
രമണീയം, ഈ മലനാട്ടിൽ...?!
( *ഋ* ഷികൾ പോലും സ്മരണീയർ -
ദേവകളൈശ്വര്യം തൂവുന്നോർ..!)
*എ* യെന്നിങ്ങനെ അക്ഷരമില്ലേൽ,  
 *ഏ* തൊരു ഭാഷണം ഉലകിൽ വരും !? 
*ഐ*  യില്ലാതൊരു ഐക്യവുമില്ല 
*ഒ* ന്നിച്ചുയരാനാവില്ല! 
*ഓ* യില്ലാത്തൊരു ഓണവുമില്ല; 
 *ഓ* ടം തുഴയാനാവില്ല! 
*ഔ* വില്ലാതെ കാട്ടുവതെങ്ങിനെ 
*ഔ* ൽസുക്യം, നാം രചനകളിൽ?!
 *അം* ബരംപോലനന്തമാം ജ്ഞാനം,
 *അ*   മ്മ,യംബികയേകുന്നു!!

 -സുനിൽരാജ്സത്യ 

1 അഭിപ്രായം: