2021, മാർച്ച് 27, ശനിയാഴ്‌ച

ഉറവതാൻപോരിമയുടെ 

പ്രത്യയശാസ്ത്രക്കറകൾ ഇളക്കി 

ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂപടം 

തിളക്കം വരുത്തണം. 

ശോണഗന്ധമുള്ള 

അറവു ശാലകളിൽ നിന്നും, 

ആത്മീയാനുഭൂതിയുടെ 

അമ്പലങ്ങളിലേക്കു 

തീർത്ഥയാത്ര പോകണം! 

കൈയും, കത്തിയും 

തൊടാതെ, 

കമലങ്ങൾ വിരിയുന്ന 

തടാകത്തിൽ കുളിച്ചു 

ശുദ്ധമാകണം. 

ബിംബങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത 

പ്രാർഥനകളുടെ നിഷ്ഫലതയിൽ 

ഭ്രമിച്ചവരെ- 

നേർവഴി നയിക്കണം. 

സംസ്കാരസാഗരങ്ങളിൽ

തീരങ്ങൾ 

കുളിരണിയണം; 

ഉറവകൾ ഉണരണം!!

 -സുനിൽരാജ്സത്യ 

1 അഭിപ്രായം: