2021, മാർച്ച് 27, ശനിയാഴ്‌ച

ജനവിധി


 
മേഘങ്ങൾ ഇരമ്പുന്നു, 

നാഗങ്ങൾ ഇഴയുന്നു, 

ഘോരാട്ടഹാസങ്ങൾ- 

എങ്ങും മുഴങ്ങുന്നു! 


ഭീതിയാൽ മാനവൻ- 

മൗനം കുടിക്കുന്നു, 

ഭാരം ചുമക്കുവോർ-

കാൽ തളർന്നിരിക്കുന്നു! 


ശൂന്യം, വിമൂകം-

രാജപുരിക്കകം! 

രാജസിംഹാസനം- 

ഭദ്രമാം വിശ്രമം!! 


കൂപ്പിവന്നൂ, കൈകൾ- 

വാക്കിലോ തേൻ തൂവി, 

നോക്കിലെ പുണ്യവാൻ 

ചാക്കിലാക്കും!! 


ചാക്കിലായിപ്പോയാൽ  

നോക്കേണ്ട പിന്നഞ്ചു- 

കൊല്ലം, ശവം സമം- 

നിത്യനിദ്ര!!


-സുനിൽരാജ്സത്യ 


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ