2020, ഡിസംബർ 30, ബുധനാഴ്‌ച

മദ്യത്തിന്റെ മരണജാലം (കവിത )

 

തെളിയാതെ തെളിയാതെ കലങ്ങിക്കിടക്കുന്ന -

കയമാണീ ജീവിത പ്രകൃതം ..

പുലരാതെ പുലരാതെ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന -

ഇരവാണീ, മദിരാപ്രണയം ..!!


മനുഷ്യനായ് പിറവിയെടുത്ത പുണ്യം -

മറന്നു പോകുവതെന്തു കഷ്ടം ?!

കരളു കരിക്കും 'വിഷം' പാനം ചെയ്തു -

മരണം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങരുതേ..!!


കദനത്തെയാട്ടിയകറ്റുവാനോ ,

ഭാവനയൂട്ടി വളര്‍ത്തുവാനോ ,

കഴിയുകയില്ലീ, ലഹരിപേയത്താല്‍ -

കുടുംബച്ഛിദ്രം മാത്രം ഫലം ..!!


കനിവാകെവറ്റി കലിബാധയേറി-

കടബാധ്യതയില്‍ മുങ്ങിടുമ്പോള്‍ ,

തുടം വെള്ളം കിട്ടാതുഴലുകയെന്നതേ


-

കുടി കൊണ്ടുനേടുവതൊറ്റഫലം !!

-സുനിൽരാജ്സത്യ 

1 അഭിപ്രായം: